(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­gir­das LAU­RI­KIE­TIS, ūkininkas
Gamink ir balsuok
Al­gir­das LAU­RI­KIE­TIS, ūkininkas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Geradarių Lietuvoje yra daug (12)

2016 m. rugsėjo 24 d.
Išs­paus­di­nus pub­li­ka­ci­ją „Gu­lia­šas iš ber­žo la­pų“ ("Šiau­lių kraš­tas“, rug­sė­jo 9 die­na), ku­rio­je pa­sa­ko­ja­ma apie kel­miš­kę Liu­ci­ją Kin­de­rie­nę, gy­ve­nan­čią iš 120 eu­rų pen­si­jos, li­gų, var­go ir skur­do pil­na mo­ters gy­ve­ni­mo is­to­ri­ja ne­pa­li­ko abe­jin­gų. Ne­ma­žai skai­ty­to­jų pa­no­ro pa­dė­ti. Nors bu­vo ir to­kių, ku­rie te­le­fo­nu iš­ko­ne­vei­kė.Į Liu­ci­jos Kin­de­rie­nės var­gus kaip ir vi­suo­met pir­ma­sis su­rea­ga­vo 91 me­tų ty­tu­vė­niš­kis Al­bi­nas Pa­lai­kis, bu­vęs ra­jo­no sta­ty­bos or­ga­ni­za­ci­jos...

Rinkėjai jau kviečiami į rinkimus (13)

2016 m. rugsėjo 24 d.
Sei­mo rin­ki­mams, ku­rie vyks spa­lio 9 die­ną, jau da­li­ja­mos rin­kė­jų kor­te­lės. Vie­ni šiau­lie­čiai Sei­mo na­rius, kaip anks­čiau, rinks „Auš­ros“ ir „Sau­lės“ rin­ki­mų apy­gar­do­se, o da­lis – nau­jo­je Kur­šė­nų–Dai­nų apy­gar­do­je.ruta@skrastas. lt
Miš­rio­je Dainų–Kuršėnų apy­gar­do­je pir­mie­ji rin­kė­jai kor­te­lių su­lau­kė praei­tą penk­ta­die­nį. „Auš­ros“ ir „Sau­lės“ apy­gar­do­se rin­kė­jams į na­mus kor­te­lės ne­ša­mos nuo praei­to šeš­ta­die­nio.
Su rin­kė­jo kor­te­lė­mis da­li­ja­mi ir du in­for­ma­ci­niai lei­di­niai: vie­nas –...

Kristaus gyvenimą atkūrė maketuose (3)

2016 m. rugsėjo 24 d.
Šiau­lie­tis An­ta­nas Ged­vi­las bai­gė kur­ti Kris­taus gy­ve­ni­mo tri­lo­gi­ją. Prieš tre­jus me­tus pra­dė­jęs nuo Bet­lie­jaus, po me­tų šv. Ve­ly­koms sky­rė nu­kry­žia­vi­mo epi­zo­dą. Šie­met per aš­tuo­nis mė­ne­sius su­dė­lio­jo Kris­taus gy­ve­ni­mo mo­men­tus prie Jor­da­no upės.„Bet­lie­jų pa­da­riau, Gol­go­tą pa­da­riau. Pa­gal­vo­jau: gi­mi­mas yra, mi­ri­mas yra. O kaip žmo­gaus gy­ve­ni­mas?“ – apie šo­vu­sią min­tį su­kur­ti tri­lo­gi­ją sa­ko An­ta­nas Ged­vi­las.
Su­ko gal­vą: kaip vi­sa tai įgy­ven­din­ti, nes...

Pa­ro­lim­pi­nis ga­liū­nas at­skrie­jo plie­ni­niais žir­gais (12)

2016 m. rugsėjo 23 d.
Va­kar pa­va­ka­re Šiau­lių skve­re prie Savi­val­dy­bės iš­kil­min­gai su­tik­ti iš Rio de Ža­nei­ro pa­ro­lim­pi­nių žai­dy­nių su­grį­žę šiau­lie­čiai – ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je auk­są ir dis­ko me­ti­mo rung­ty­je si­dab­rą iš­ko­vo­jęs Min­dau­gas Bi­lius, de­šim­tą­ją vie­tą ie­ties me­ti­mo rung­ty­je pel­nęs Jo­nas Spu­dis ir jų tre­ne­riai Ri­man­tas Plun­gė bei Dei­man­tas Ju­sys. M. Bi­lių ir tre­ne­rį R. Plun­gę į šven­tę at­ve­žė šiau­lie­čiai bai­ke­riai.Su­tik­ti pa­ro­lim­pie­čių į skve­rą su­si­rin­ko ne ma­žes­nis bū­rys nei iš olim­pia­dos bron­zą...

Rūkalius Seimas paliko ramybėje, ką daryti kaimynams? (27)

2016 m. rugsėjo 23 d.
Sei­mas neišd­rį­so už­draus­ti rū­ky­ti dau­gia­bu­čių na­mų bal­ko­nuo­se ir tai pra­džiu­gi­no ne vi­sus. Šiau­lie­tė Ing­ri­da krei­pė­si į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją dėl rū­kan­čio kai­my­no. „Rū­ko vir­tu­vė­je, tua­le­te, o mums rei­kia dū­muo­se kvė­puo­ti. Kai­my­nas ne­tu­ri jo­kio su­pra­ti­mo, ne­si­lei­džia į kal­bas. Pa­ti pra­da­rau bal­ko­ną, kad laip­ti­nė pra­si­vė­din­tų“, – pik­ti­no­si šiau­lie­tė. Ar drau­di­mai iš­spręs­tų šią pro­ble­mą?„Gy­ve­na­me prie bal­ko­no, o iš jo sklin­da dū­mų ka­muo­liai. Krei­pė­mės į na­mo įga­lio­ti­nius, kad si­tua­ci­ją iš­spręs­tų, bet...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Šį sek­ma­die­nį, va­ka­ro su­te­mo­se, Rė­ky­vo­je įvy­ko įdo­mus ren­gi­nys. Iš Jo­niš­kė­lio at­va­žia­vęs gi­das nuo­sta­biai...

Kar­tą krei­pė­si gar­baus am­žiaus šiau­lie­tis, bu­vęs trem­ti­nys. Pra­šė pa­dė­ti ap­si­gin­ti nuo „kai­myn­kos“, ku­ri su­kė­lė...

Kur ei­ni, Eu­ro­pa? Ko­dėl Eu­ro­po­je stip­rė­ja po­pu­liz­mas? Ko­kia Eu­ro­pa po Bre­xit re­fe­ren­du­mo? Va­kar šiuos...

Ne­se­niai ra­šiau apie kel­miš­kę Liu­ci­ją Kin­de­rie­nę, pri­vers­tą gy­ven­ti iš 120 eu­rų pen­si­jos vi­są mė­ne­sį. Vis pri­si­me­nu...

KONKURSAS „Grybų grybai“Daugiau

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Va­kar Jau­niū­nuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas), kur prieš 780 me­tų vy­ko lem­tin­go­ji ko­va su ka­la­vi­juo­čiais, įve­du­si Lie­tu­vą ir...

Bet pir­miau – te­gu kal­ba iš­li­kę ra­šy­ti­niai šal­ti­niai.
Pa­gal Her­ma­ną Vert­ber­gė, Li­vo­ni­jos kro­ni­ko­je...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Svarbiausias rudens darbas – pasirūpinti savo sveikata

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugsėjo 24 d.
Nors dau­gu­mai va­sa­ra aso­ci­juo­ja­si su ato­sto­go­mis ir ma­lo­niu poil­siu, ne­ma­žai žmo­nių atė­jus ru­de­niui jau­čia­si išeik­vo­ję ne­ma­žai jė­gų, ku­rias atė­mė že­mės dar­bai bei pa­si­ruo­ši­mas žie­mai.Svei­ka­tos spe­cia­lis­tai pri­me­na, kad ar­tė­jant šal­ta­jam se­zo­nui rei­kė­tų ruoš­ti ne tik so­do gė­ry­bes, bet ir sa­vo imu­ni­te­tą.
Rū­pes­tin­ga vais­ti­nin­kė Joa­na Griš­ke­vi­čie­nė sa­ko pa­ste­bin­ti, kad mies­to ir kai­mo vie­to­vių gy­ven­to­jų svei­ka­tos būk­lė daž­niau­siai yra skir­tin­ga, taip pat ski­ria­si ir šių...

Žaliūkių malūnininko sodyboje liepsnojo ugnis

Budintis reporteris
2016 m. rugsėjo 24 d.
Mu­zie­ji­nin­kai su šven­tės da­ly­viais lie­tu­vių liau­dies dai­no­mis iš­ly­dė­jo sau­lę. Bal­tų die­vams bu­vo paau­ko­tas šiau­di­nis ožys, sau­lės ir me­džio sim­bo­liai.
Va­ka­ro pa­bai­go­je, lai­kan­tis se­nų­jų pa­pro­čių, ug­nis bu­vo par­neš­ta į ma­lū­ni­nin­ko tro­bą – į na­mų ži­di­nį, kur ru­sens iki pa­va­sa­rio.
Mu­zie­jaus šei­mi­nin­kai Si­gi­ta Mil­vi­die­nė ir Ju­lius Vai­no­rius šven­tės da­ly­vius vai­ši­no duo­na, sū­riu, dar­žo ir so­do gė­ry­bė­mis, mė­tų ar­ba­ta.
Ru­dens ly­gia­die­nis sim­bo­liš­kai už­bai­gia ka­len­do­ri­nių...

Nuteistasis nori į tėvynę (1)

Teisėtvarka
2016 m. rugsėjo 24 d.
Iki gy­vos gal­vos už 17-me­tės šve­dės Li­zos Holm nužudymą nu­teis­tas ir Šve­di­jos ka­lė­ji­me pa­skir­tą baus­mę at­lie­kan­tis Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas 36 me­tų Ne­ri­jus Bi­le­vi­čius ver­žia­si į Lie­tu­vą.Nu­teis­ta­sis krei­pė­si į Šve­di­jos tar­ny­bas ir pa­pra­šė lei­di­mo per­kel­ti jį į Lie­tu­vą, teig­da­mas, jog ne­no­ri bū­ti ša­ly­je, ku­rios kal­bos ne­sup­ran­ta, be to, ne­ga­li bū­ti to­li nuo ar­ti­mų­jų, ku­rie ne­ga­li jo net ap­lan­ky­ti.
Lie­tu­vos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ofi­cia­laus...

Šiau­lių pa­rei­gū­nams padėkota iš Slo­vė­ni­jos

Teisėtvarka
2016 m. rugsėjo 24 d.
Ofi­cia­lia­me do­ku­men­te dė­ko­ja­ma už pui­kų dar­bą ir bend­ra­dar­bia­vi­mą at­lie­kant tar­ny­bi­nes už­duo­tis val­dant ma­si­nės mig­ra­ci­jos srau­tus.
Aud­rius Skiu­tė, Min­dau­gas Do­mei­kis, And­rius But­kus, Da­ri­jus Ma­ly­še­vas ir Ra­mū­nas Dai­naus­kis Slo­vė­ni­jo­je pra­lei­do mė­ne­sį, kur praė­ju­siais me­tais, nuo spa­lio 30 die­nos iki lapk­ri­čio 30-osios, kar­tu su ko­le­go­mis iš ki­tų ap­skri­čių Slo­vė­ni­jo­je vie­ti­niams pa­rei­gū­nams pa­dė­jo pri­žiū­rė­ti ir kont­ro­liuo­ti mig­ran­tų srau­tus.
„Šiau­lių kraš­to“...

Startas kovingas, bet nesėkmingas

Sportas
2016 m. rugsėjo 24 d.
Fi­nan­si­nius sun­ku­mus iš­gy­ve­nan­tis krep­ši­nio klu­bas „Šiau­liai“ ket­vir­ta­die­nį pa­ro­dė cha­rak­te­rį pir­mo­se nau­jo­jo Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) se­zo­no rung­ty­nė­se, bet to per­ga­lei ne­pa­ka­ko. Ko­man­da na­muo­se re­zul­ta­tu 78:82 (17:24, 20:23, 27:13, 14:22) nu­si­lei­do Aly­taus „Dzū­ki­jai“.Šiau­lių are­no­je tuš­čių vie­tų ne­trū­ko, bet cent­ri­nes tri­bū­nas už­pil­dę žiū­ro­vai plo­ji­mais pa­si­ti­ko kiek­vie­ną taik­lų sa­vo pa­lai­ko­mos ko­man­dos me­ti­mą ar ki­tą sėk­min­gą epi­zo­dą.
„Šiau­liai“ pir­mo­je...

Vyko tradicinės dviratininkų varžybos „Dviračių fiesta“

Sportas
2016 m. rugsėjo 24 d.
35 jau­nie­ji dvi­ra­ti­nin­kai, nu­si­tei­kę ko­vo­ti dėl me­da­lių, ri­kia­vo­si su sa­vo dvi­ra­tu­kais. Juos pa­lai­ky­ti su­si­rin­ko gau­sus sir­ga­lių bū­rys: kla­sės drau­gai, tė­ve­liai, bro­liai, se­se­rys ir mo­čiu­tės.
Šven­tės da­ly­vius bei sir­ga­lius pa­svei­ki­no ir gra­žios spor­ti­nės ko­vos pa­lin­kė­jo pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vik­to­ras Va­ra­na­vi­čius. Bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nų gru­pės va­do­vė Da­nu­tė Ja­kub­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad to­kia šven­tė ska­ti­na do­mė­tis dvi­ra­čių trans­por­tu...

Vienkiemyje pildosi svajonės (1)

Gyvenimo spalvos
2016 m. rugsėjo 24 d.
„Jei nak­tį pa­bu­dęs ne­ga­li už­mig­ti, pa­klau­sai kly­kian­tį apuo­ką, nak­ti­nį gam­tos gy­ve­ni­mą ir lai­min­gas už­mie­gi vėl. Ry­tą pra­ve­riu lan­gą – ave­lės jau duo­nos lau­kia. O dar paukš­čių gies­mės...“ Taip apie sa­vo lai­mę, ne­se­niai įsi­gy­tą vien­kie­mį, pa­sa­ko­ja Lai­ma Sko­pie­nė. Bu­vu­si Šiu­py­lių (Šiau­lių r.) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė ir vie­tos ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė da­bar ūki­nin­kau­ja Pet­ro­nių kai­me, ne­to­li Grik­pė­džių, Pakruojo rajone.
Pet­ro­niai – Žei­me­lio se­niū­ni­jos nyks­tan­tis vien­kie­mių kai­mas...

Aš juk laukiau... (3)

Gyvenimo spalvos
2016 m. rugsėjo 24 d.
Žur­na­lis­tė„Kaip grei­tai vis­kas praė­jo. Pra­lė­kė, kaip tie me­džiai ir krū­mai pro au­to­mo­bi­lio lan­gą. Švyst, ir nė ne­sus­pė­jai pa­ma­ty­ti, čia bu­vo alks­nis ar šer­mukš­nis. Ir koks skir­tu­mas, kas čia bu­vo? Vis­kas praei­na...
No­riu dai­ry­tis. No­riu su­grįž­ti kaž­kur ana­pus at­min­ties, ana­pus per­nykš­čių me­džių, la­pų, šiekš­tų ir ža­ba­rų, kaž­ko­kiu ste­buk­lin­gu bū­du už­grioz­di­nu­sių ma­no at­min­tį ir da­bar po tru­pu­tį iš­le­kian­čių iš sme­ge­ni­nės ir by­ran­čių pro au­to­mo­bi­lio lan­gą tie­siog čia pat, ant ša­li­ke­lės.
Ši­tuo...

Ant piliakalnių suliepsnojo laužai (1)

Gyvenimo spalvos
2016 m. rugsėjo 24 d.
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą ant Gir­ni­kų kal­no (Šiau­lių r.) bū­rys žmo­nių, dau­giau­siai jau­ni­mas, su­si­rin­ko ug­nies są­šau­ka pa­žy­mė­ti Bal­tų vie­ny­bės die­nos. Jie už­de­gė lau­žą ir lau­kė, kol nuo ki­tų pi­lia­kal­nių at­sklis ug­nies ženk­lai.
At­vy­ku­sie­ji prie Gir­ni­kų kal­no pir­miau­siai ėmė ruoš­tis šven­tei – rin­ko ša­kas, ruo­šė mal­kas ir deg­lus, iš at­si­vež­tų ak­me­nų kro­vė au­ku­rą.
Bal­tų vie­ny­bės die­nos ren­gi­nio ant Gir­ni­kų kal­no or­ga­ni­za­to­rius Da­rius Ra­man­čio­nis, Šiau­lių gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos klu­bo...

Į kaimą parvedė nepagydomas optimizmas

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 24 d.
Ties Kel­mės ir Ra­sei­nių ra­jo­nų ri­ba, Al­ge­nių kai­me, gy­ve­nan­tys Gied­rė ir Ir­man­tas Ru­kai – iš pro­fe­si­jos me­di­kai. Ta­čiau bai­gę moks­lus su­grį­žo į Ir­man­to gim­ti­nę ša­lia Stul­gių, kad pe­rim­tų tė­vų ūkį. Mies­te užau­gu­si Gied­rė ne­bu­vo ma­čiu­si nei kiau­lės, nei kar­vės.Nors pie­no ūkis pa­sta­ruo­ju me­tu nuo­sto­lin­gas, Ru­kai ne­si­blaš­ko. Sa­ko: „Mes – op­ti­mis­tai.“Gied­rė ir Ir­man­tas stu­di­ja­vo Kau­no ko­le­gi­jo­je. Gied­rė – me­di­ci­nos se­sers, Ir­man­tas – bio­me­di­ci­ni­nės diag­nos­ti­kos spe­cia­ly­bę...

Kapinėse nėra problemų tik su mirusiais

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 24 d.
22 me­tus Šau­kė­nų ka­pi­nin­ku dir­ban­tis Al­ber­tas Ja­sai­tis sa­vo dar­be va­do­vau­ja­si po­ra nuo­sta­tų, ku­rios jį pri­ver­čia net ir vi­dur­nak­tį kel­tis iš lo­vos ir ei­ti pa­dė­ti žmo­nėms, iš­tik­tiems ne­lai­mės. „Mir­tis – ne po­ky­lis, lai­do­tu­vių ati­dė­ti neį­ma­no­ma, – įsi­ti­ki­nęs ka­pi­nin­kas. – Ne­no­riu tu­rė­ti pro­ble­mų. Su mi­ru­siais jų jau ne­bė­ra, bet su jų ar­ti­mai­siais vis­ko bū­na.“Su Šau­kė­nų ka­pi­nin­ku Al­ber­tu Ja­sai­čiu pa­si­kal­bė­ti su­si­tin­ka­me ka­pi­nė­se. „Apie dar­bą rei­kia kal­bė­tis dar­bo vie­to­je,“ –...

Eibariškių parko laukia didelės permainos (3)

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 24 d.
Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bė­je pri­sta­ty­tas pa­reng­tas apie 30 hek­ta­rų plo­to Ei­ba­riš­kių par­ko zo­nos su­tvar­ky­mo pro­jek­tas, ku­ria­me bus pa­nau­do­tas gam­ti­nis kar­ka­sas.Ei­ba­riš­kių par­kas pa­ma­žu tam­pa gy­ven­to­jų pa­mėg­tu mies­to kam­pe­liu. Čia va­sa­rą karš­to­mis die­no­mis lai­ką lei­džia šei­mos su at­ža­lo­mis, no­rin­čios pail­sė­ti prie vie­nin­te­lio mies­te esan­čio van­dens tel­ki­nio – Ei­ba­riš­kių tven­ki­nio.
Jau se­no­kai pra­dė­ta gal­vo­ti, kaip Ei­ba­riš­kių par­ką pa­vers­ti poil­sio ir spor­to cent­ru...

Liepsnojo Baltų vienybės ir lygiadienio ugnys

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 24 d.
Mi­nint ru­dens ly­gia­die­nį ir Bal­tų vie­ny­bės die­ną, Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros ir poil­sio par­ke bu­vo de­gi­na­mi Bal­tų vie­ny­bės ženk­lai, vy­ko edu­ka­ci­nė pro­gra­ma, dai­no­mis pri­si­min­ti lie­tu­vių ir lat­vių ka­ro žy­giaiRu­dens ly­gia­die­nio ir Bal­tų vie­ny­bės die­nos pa­mi­nė­ji­mas pra­si­dė­jo Rad­vi­liš­kio dai­lės ir Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­lų edu­ka­ci­ne pro­gra­ma, ku­rios me­tu vai­kai ga­mi­no bal­tų ženk­lus. Ant iš anks­to pa­ruoš­tų kar­ka­sų bu­vo pi­na­mi šiau­dai. Mo­ki­niams bu­vo pa­sa­ko­ja­ma apie bal­tų ženk­lus...

Saulės mūšis paminėtas tik simboliškai (17)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugsėjo 23 d.
Va­kar Jau­niū­nuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas), kur prieš 780 me­tų vy­ko lem­tin­go­ji ko­va su ka­la­vi­juo­čiais, įve­du­si Lie­tu­vą ir vi­sus bal­tus į Eu­ro­pos tau­tų isto­ri­ją, su­reng­tas tik sim­bo­li­nis Sau­lės mū­šio su­kak­ties mi­nė­ji­mas. Nors šie me­tai Sei­mo bu­vo pa­skelb­ti Sau­lės mū­šio me­tais, lė­šų me­mo­ria­lui už­baig­ti ne­skir­ta, jų neat­si­ra­do net ir tra­di­ci­niam Sau­lės mū­šio fes­ti­va­liui, Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro or­ga­ni­zuo­tam jau ke­le­rius anks­tes­nius me­tus.
Sau­lės mū­šio vie­to­je at­vy­ku­sius pa­si­ti­ko...

Penktadalis šiauliečių gyvena padidinto triukšmo zonoje (8)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugsėjo 23 d.
Eu­ro­pos jud­ru­mo sa­vai­tės pro­ga va­kar skelb­ta ak­ci­ja „Die­na be au­to­mo­bi­lio“. Šiau­liuo­se jų ne­su­ma­žė­jo. „Au­to­mo­bi­liai – triukš­mo ir tar­šos šal­ti­nis, bet no­ri­me jais ju­dė­ti nuo du­rų iki du­rų“, – sa­ko Šiau­lių mu­ni­ci­pa­li­nės ap­lin­kos ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­jas Ro­ber­tas Kli­mas. La­bo­ra­to­ri­ja va­kar su­ren­gė At­vi­rų du­rų die­ną. Ko­kio­je ap­lin­ko­je gy­ve­na­me?ru­ta@sk­ras­tas.lt
La­bo­ra­to­ri­jos sta­cio­na­rūs prie­tai­sai nuo­lat ma­tuo­ja ap­lin­kos tar­šą ir triukš­mo ly­gį mies­to...

Baltų vienybės dieną sujungė knygos

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugsėjo 23 d.
Do­va­no­tų kny­gų pri­sta­ty­mu va­kar ren­gi­ny­je „Bal­tus jun­gia bib­lio­te­kos ir kny­gos“ Šiau­lių uni­ver­si­te­te pa­mi­nė­ta Bal­tų vie­ny­bės die­na. Lat­vi­jos uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ka Šiau­lių uni­ver­si­te­tui ir Bal­tų cent­rui pa­do­va­no­jo dau­giau nei 160 lat­viš­kų kny­gų.Šie­met Bal­tų cent­ro or­ga­ni­zuo­tas ren­gi­nys skir­tas Bal­tų vie­ny­bės die­nai ir Bib­lio­te­kų me­tams. Lat­vi­jos uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ka Šiau­lių uni­ver­si­te­tui ir Bal­tų cent­rui pa­do­va­no­jo dau­giau nei 160 moks­li­nių, moks­lo...

Sodo gėrybės

Budintis reporteris
2016 m. rugsėjo 23 d.

Šiaulių policijos patruliai – vieni iš geriausių šalyje (1)

Teisėtvarka
2016 m. rugsėjo 23 d.
Dei­man­tei Au­gy­tei ir Taut­vy­dui Ski­kui įteik­tas pi­ni­gi­nis pri­zas – po 400 eu­rų.
Vi­siems lai­mė­to­jams taip pat įteik­ti po­li­ci­jos pa­si­žy­mė­ji­mo ženk­lai ir rė­mė­jų do­va­nos, pa­skir­tos pen­kios die­nos mo­ka­mų ato­sto­gų.
Kon­kur­so, ku­ris vy­ko Ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų mo­kyk­lo­je, Val­čiū­nuo­se (Vil­niaus ra­jo­nas), fi­na­li­nia­me eta­pe po­li­ci­jos pa­tru­liai ir pre­ven­ci­jos pa­rei­gū­nai var­žė­si tak­ti­kos, šau­dy­mo, fi­gū­ri­nio vai­ra­vi­mo, dė­me­sin­gu­mo rung­ty­se, spren­dė ži­nių pa­tik­ri­ni­mo...

Patikrinti 577 vairuotojai, pažeidimų – 37 (9)

Teisėtvarka
2016 m. rugsėjo 23 d.
Ak­ci­jos me­tu po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­stab­dė ir pa­tik­ri­no 577 vai­ruo­to­jus. Taip pat pa­tik­ri­no 207 vai­ruo­to­jų blai­vu­mą. Iš vi­so bu­vo nu­sta­ty­ti 35 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai. Tarp jų 1 ne­blai­vus vai­ruo­to­jas, 16 grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jų, 3 vai­ra­vo ne­tu­rė­da­mi tam tei­sės ir ki­ti pa­žei­di­mai.
Šiau­lių ap­skri­ty­je rug­sė­jo mė­ne­sį žu­vo 1 žmo­gus, 39 su­žeis­ti. Skai­čiuo­jant nuo me­tų pra­džios – 17 žu­vu­sių­jų, su­žeis­ta – 331.
Per aš­tuo­nis mė­ne­sius ša­ly­je už­re­gist­ruo­ti 2139...

Po renovacijos – problemos gyventojams (2)

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 23 d.
Prieš pus­me­tį re­no­vuo­to Pak­ruo­jo P. Ma­šio­to gat­vės 63-ojo dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai re­no­va­ci­ja ne­si­džiau­gia. Dėl nau­jo cir­ku­lia­ci­nio siurb­lio ge­di­mų jau du kar­tus bu­vo li­kę be šil­to van­dens, o nau­jo­ji pa­tal­pų ven­ti­lia­vi­mo sis­te­ma orą iš pa­tal­pų ne trau­kia, o pu­čia iš lau­ko.Ja­ni­na ŠA­PAR­NIE­NĖĮ „Pak­ruo­jo kraš­tą“ P. Ma­šio­to 63-ojo na­mo bend­ri­jos „Pa­lau­kė“ gy­ven­to­jai krei­pė­si, pri­trū­kę kant­ry­bės sa­vai­tė­mis gy­ven­ti be šil­to van­dens. Žmo­nės pa­si­pik­ti­ni­mą reiš­kė ir te­le­fo­nu, ir...

Kur iškelti Pakruojo turgelį? (2)

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 23 d.

Iš­kels po­rai me­tų
Pak­ruo­jo ma­ža­ja­me tur­ge­ly­je dir­ban­tiems vers­li­nin­kams su­si­ti­ki­me su Sa­vi­val­dy­bės va­do­vais rū­pė­jo iš­siaiš­kin­ti: kur ir ku­riam lai­kui jie bus pri­vers­ti iš­si­kraus­ty­ti iš aikš­tės, ka­da jo­je pra­si­dės ir baig­sis re­konst­ruk­ci­ja, ko­kie rei­ka­la­vi­mai po aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos bus ke­lia­mi kios­kams, ku­riuo­se žmo­nės pre­kiau­ja jau ne vie­ną de­šimt­me­tį?
Stra­te­gi­nės plėt­ros ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jui Gin­ta­rui Ma­kaus­kui pri­sta­čius ra­jo­no...

DIENOS RECEPTAS

Paskutinis
2016 m. rugsėjo 23 d.
Vio­le­ta JAN­KAUS­KIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ja, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­mė­gin­ti jos mėgs­ta­mų sa­lo­tų.Rei­kės: 2–3 vir­tų ar­ba rū­ky­tų kiau­lės lie­žu­vių, 1 po­ro, pu­sės sa­lie­ro stie­bo, 2 di­de­lių vir­tų mor­kų, 1 rau­gin­to agur­ko, ma­jo­ne­zo, drus­kos, pi­pi­rų.
Lie­žu­vį su­pjaus­ty­ti juos­te­lė­mis, sa­lie­ro stie­bą su­tar­kuo­ti bu­ro­ki­ne trin­tu­ve, mor­kas ir agur­ką su­pjaus­ty­ti ku­be­liais, po­rą – žie­dais, pa­gal sko­nį įber­ti drus­kos...

Dienos populiariausi

Vienkiemyje pildosi svajonės (1)

2016 m. rugsėjo 24 d.
lankomiausias

Rinkėjai jau kviečiami į rinkimus (13)

2016 m. rugsėjo 24 d.
daugiausiai komentuotas


Kelmės rajoneKelmės rajone
Sportas

Fi­nan­si­nius sun­ku­mus iš­gy­ve­nan­tis krep­ši­nio klu­bas „Šiau­liai“ ket­vir­ta­die­nį pa­ro­dė cha­rak­te­rį pir­mo­se...

Keturi kampai

Kel­mės ra­jo­ne, Stul­gių kai­me, gy­ve­nan­čių Jur­gi­tos ir An­ta­no Kviet­kų so­dy­ba – vie­na iš gra­žiau­sių Pak­ra­žan­čio...

Atolankos

El­vy­ra Kai­riūkš­ty­tė (1950–2006) – vie­na įdo­miau­sių, ta­len­tin­giau­sių praė­ju­sio am­žiaus 8–9 de­šimt­me­čio Lie­tu­vos gra­fi­kių. Ji...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Jei nak­tį pa­bu­dęs ne­ga­li už­mig­ti, pa­klau­sai kly­kian­tį apuo­ką, nak­ti­nį gam­tos gy­ve­ni­mą ir lai­min­gas už­mie­gi vėl...

Šiau­lie­tis An­ta­nas Ged­vi­las bai­gė kur­ti Kris­taus gy­ve­ni­mo tri­lo­gi­ją. Prieš tre­jus me­tus pra­dė­jęs nuo...

Žur­na­lis­tė„Kaip grei­tai vis­kas praė­jo. Pra­lė­kė, kaip tie me­džiai ir krū­mai pro au­to­mo­bi­lio lan­gą. Švyst, ir nė ne­sus­pė­jai...

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą ant Gir­ni­kų kal­no (Šiau­lių r.) bū­rys žmo­nių, dau­giau­siai jau­ni­mas, su­si­rin­ko ug­nies są­šau­ka...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [67565]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai